Click for more products.
No produts were found.

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową , mianowicie Przedsiębiorca Pan Łukasz Dominik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Księgowość i Finanse Łukasz Dominik, z siedzibą w Osiek Łużycki 10, NIP: 6152014910 zwana dalej: www.skleplux.pl , "Sklepem Internetowym"  lub Lux Dom Furniture

 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.skleplux.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych), mająca miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a także każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, której siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej - zwaną dalej "Klientem" lub Kupującym".

 3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie internetowym www.skleplux.pl lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

 4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.

 5. Zamówienia poprzez stronę internetową www.skleplux.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy w Sklepie Internetowym są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

 7. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od Sklepu Internetowego www.skleplux.pl

 8. Otrzymywanie przez Kupującego od Sklepu Internetowego www.skleplux.pl innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta na www.skleplux.pl. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

§ 2 Potwierdzenie zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.

 2. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy  z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji zamówienia lub gdy realizacja zamówienia będzie wiązała się z koniecznością reorganizacji pracy Sklepu Internetowego, a także gdy wysłanie towaru w proponowanym terminie wymagać będzie dodatkowych ustaleń. W takim przypadku, Sklep Internetowy podejmie próbę ustalenia najkorzystniejszego sposobu i terminu realizacji zamówienia.

 3. W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w Dostępności ograniczonej, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym, bez zbędnej zwłoki, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym. Przez Dostępność ograniczoną rozumie się możliwość wystąpienia braku na stanie sklepu towaru w określonym rozmiarze lub kolorze.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.

 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 6. Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru najpóźniej w chwili jego dostarczenia.

 7. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.

 § 3 Formy płatności

 1. Klient może wybrać jeden ze sposobów płatności, o których mowa na stronie: https://www.skleplux.pl/formyplatnosci.

 2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu 3 dni od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

  § 4 Dostawa towaru

 1. Dostarczamy towar tylko na terenie Polski.

 2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

 4. Klient jest zobowiązany sprawdzić zawartość przed odbiorem - w przypadku uszkodzeń sporządzić protokół szkody. Towar zabezpieczamy z duża starannością, jeśli jednak zdarzy się uszkodzenie należy ten fakt zgłosić w przeciągu maksymalnie 3 dni od otrzymania towaru i przedstawić protokół szkody. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

 5. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. Koszty dostawy ponosi Kupujący chyba że informacja podczas zamówienia stanowi inaczej.

   § 5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach  termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik  i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep Internetowy www.skleplux.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane na maila na adres sklep@skleplux.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.skleplux.pl albo wysłane pocztą na adres: Lux Dom Furniture Łukasz Dominik, Osiek Łużycki 10,59-900 Zgorzelec) W przypadku złożenia oświadczenia  o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego, Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).

 4. Kupujący może skorzystać z dowolnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).

 6. W przypadku odstąpienia od umowy w całości Sklep Internetowy zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklepem Internetowy została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania      towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.

 7. Sklepem Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Lux Dom Furniture Łukasz Dominik, Osiek Łużycki 10,59-900 Zgorzelec  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.

 9. Nie ma możliwości zwrotu towarów, które były zmontowane.

 10. Przypadki wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zostały opisane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 11. Zwracany towar musi być nieuszkodzony, kompletny i nienoszący śladów użytkowania.

 12. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.

 13. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 14. Produkty zwrócone za pobraniem nie zostaną przyjęte. W przypadku płatności pierwotnej za pobraniem preferowaną formą zwrotu jest przelew na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 15. Powyższe uprawnienie do odstąpienia przez konsumenta (lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej) od umowy  w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny w żaden sposób nie uszczupla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 wstawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z ze zm.).

§ 6 Reklamacje

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad.

 2. Jeżeli towar jest wadliwy, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy złożyć drogą telefoniczną bądź mailową. W zależności od rodzaju wykrytej wady Sklep Internetowy poinformuje Klienta telefonicznie o dalszym przebiegu procedury reklamacyjnej (w szczególności o procedurze wymiany towaru lub jego części bądź usunięcia wad).

 3. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.) Klient możżądać w szczególności: naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżeniu ceny produktu, odstąpić od umowy.

§ 7 Dane osobowe

 1. Informujemy, iż strona www.skleplux.pl wykorzystują pliki w formie tzw. cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących tzw. plikócookies” w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików tzw. cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Informacje o przechowywaniu "cookies", warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się pod adresem https://www.skleplux.pl/politykaprywatnosci

 2. Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza jest Księgowość i Finanse Łukasz Dominik, Osiek Łużycki 10, 59-900 Zgorzelec Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres lub na adres mailowy sklep@skleplux.pl. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

 3. Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Dane będą przekazywane jedynie podmiotom do tego upoważnionym, tj. Urzędom Skarbowym w razie zaistnienia takiej potrzeby, jak również podmiotom których wsparcie jest niezbędne administratorowi do zrealizowania umowy, w szczególności bankom, księgowej, kurierom, Poczcie Polskiej, firmom świadczącym wsparcie z zakresu IT, czy wsparcie prawne. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą.

 4. Każdemu przysługuje prawo:

 • o          •      Prawo dostępu - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;

 • o          •      Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;

 • o          •   Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;

 • o          •      Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • o          •      Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;

 • o          •      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Dane w każdym przypadku podajesz dobrowolnie.

 1. Celem i podstawą przetwarzania danych jest:

 • o          •   dostarczenia towaru, wystawienia faktury odebrania ceny sprzedaż podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej RODO;

 • o          •   wykonana obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 • o          •   dochodzenia roszczeń - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;

 • o          •   udzielenie odpowiedzi na zadane nam pytanie, przedstawienie oferty w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub nadania sprawie biegu, jeżeli zwrócisz się do nas z jakimś wnioskiem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

 • •   archiwizowania dokumentów - podstawą prawną jest art.6 ust. 1lit C) RODO gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit f) RODO gdy przechowywania dokumentów przez cały czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy stanowi prawny interes Lux Dom Furniture jako administratora

Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej lecz w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości.

Dane będą przechowywane:

 • o          •           umowy, listy przewozowe, ogólne warunki umowy, faktury – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy;

 • o          •           dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Administrator przetwarza dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres siedziby, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres mailowy, numer rachunku bankowego, właściwość urzędu skarbowego, NIP, Regon, dane dotyczące przedmiotu zamówień zawarte na fakturach.

Dane mogły zostać również przekazane przez podmioty, u których dokonali Państwo zakupu towarów przez nas dostarczanych. Kategorie tych danych to: imię, nazwisko, nazwa, adres, siedziba, numer telefonu, email.

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  W takim przypadku:

a) Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji  na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie,

b) Kupujący zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.

2. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w paragrafie 9 niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.

3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 01.01.2021 r., a jego obecna wersja obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

Menu

Kod QR

Settings

Share

Create a free account to save loved items.

Zarejestruj się

Utwórz darmowe konto aby używać listę życzeń.

Zarejestruj się